سنگ طبیعی

راکفورد

/ 60X120 /

پرسلان لعاب دار- مات

استنفورد

/ 60X120 / 80X160 /

پرسلان لعاب دار – فول پولیش

وینسنت آنجلو

/ 60X120 /

پرسلان لعاب دار- مات

مارینا

/ 80x160 /

پرسلان لعاب دار – فول پولیش

آریانا

/ 80x160 /

پرسلان لعاب دار – فول پولیش

هاوایی

/ 30X90 /

کاشی دیوار- مات