طوسی

جدید

اسموک

/95X95/

پرسلان لعاب دار – سمی پولیش

گابریل

/ 80x160 / 60x120 / 95x95 /

پرسلان لعاب دار- مات

گابریل قالبدار

/ 60x120 /

پرسلان لعاب دار- مات

ربکا

/ 60X120 / 80X160 / 120x120 /

پرسلان لعاب دار – سمی پولیش-مات

اونیکس

/ 95X95 / 60X120 / 120X120/

پرسلان لعاب دار – فول پولیش-براق

سیلوانا

/ 80x160 /

پرسلان لعاب دار- مات

هاوایی

/ 30X90 /

کاشی دیوار- مات

دیترویت

/80x160/

پرسلان لعاب دار – سمی پولیش

پروجا

/60x120/

پرسلان لعاب دار- مات

پیترا

/ 95x95 /

پرسلان لعاب دار- مات

راکفورد

/ 60x120 /

پرسلان لعاب دار- مات

کارارا

/ 95x95/

پرسلان لعاب دار – فول پولیش