گرافیت

جدید

اسموک

/95X95/

پرسلان لعاب دار – سمی پولیش

گابریل

/ 60x120 / 95x95 /

پرسلان لعاب دار- مات

گابریل قالبدار

/ 60x120 /

پرسلان لعاب دار- مات

ربکا

/ 60X120 / 80X160 / 120x120 /

پرسلان لعاب دار – سمی پولیش-مات

دیترویت

/80X160/

پرسلان لعاب دار – سمی پولیش

راکفورد

/ 60X120 /

پرسلان لعاب دار- مات

جنووا

/60x120/

پرسلان لعاب دار- مات