Homebar image 3
Homebar image 3
Homebar image 2
کارول 160*80
ورونیکا 160*80
طرحسایزگروهبدنه سفید پرسلان لعاب دار لبه برش خورده کاشی فلتسطح پولیش براق-کاشی دیوار -کاشی کفمصرف خانگینما-قابلیت چیدمان متفاوتترافیک عادی-شید متوسط-لغزش خیلی زیاد چاپ دیجیتالفیس های متعددنصب با بندضد یخ زدگی
کارول ورونیکا 80X160پرسلان لعاب دار – سمی پولیش

لیست بسته بندی
سایزمترمربع/جعبهتعداد/جعبهپالت/جعبهپالت/مترمربعکیلوگرم/جعبهپالت/کیلوگرمپالت/سایز
80x1601.2814057.634.5153595x166