استخوانی

گابریل

/ 80x160 / 60x120 / 95x95 /

پرسلان لعاب دار- مات

گابریل قالبدار

/ 60x120 /

پرسلان لعاب دار- مات

پیترا

/ 95X95 /

پرسلان لعاب دار- مات