بژ

هاوایی

/ 30X90 /

کاشی دیوار- مات

پروجا

/60X120/

پرسلان لعاب دار- مات

اونیکس

/ 95X95 / 60X120 / 120X120/

پرسلان لعاب دار – فول پولیش-براق

جنووا

/60x120/

پرسلان لعاب دار- مات