#
آوریل سفیدگلد 95*95
#
آوریل سفیدگلد 95*95
#
آوریل سفیدگلد 95*95
#
آوریل سفیدگلد 95*95
#
آوریل سفیدگلد 95*95
#
آوریل سفیدگلد 95*95
Modelo Formato Código Grupo tarifa Familia Uso Acabado Variación cromática Colocación UNE-EN ISO 10545-7 UNE 41901:2017 EX DIN 51130 DIN 51097 (PTV) DRY (PTV) WET ANSI A326.3 UPEC Ficha técnica
ES.ALBANO BLANCO 120x120 004.120.0012.01457 M150 LEVIGLASS-GRES PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO RECTF. POLIVALENTE LEVIGLASS VARIACION LEVE RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA PEI IV - - - Low High
PACKINGLIST
Formato Envase UM Pz/Caja M2/Caja Cj/Pallet M2/Pallet Kg/Caja Kg/Pallet
120 36 M2 1 1.44 36 51.84 36.36 1308.96